contra-

反对,相反
contradict
[ˌkɔntrəˈdikt]

vt. 反驳;与...矛盾,同...抵触

contradiction
[ˌkɔntrəˈdikʃən]

n. 反驳;矛盾

contradictory
[ˌkɔntrəˈdiktəri]

adj. 矛盾的,对立的;抵触的

contraindicate

v. 显示(治疗或处置)不当 

contrary
[ˈkɔntrəri]

adj. (to)相反的,矛盾的,对抗的
adv. 相反
n. 反对,矛盾;相反,反面;(复数)对立物
pl. contraries 

contrast
vt. [kənˈtræst],vi. n. [ˈkɔntræst]

vt. (with)使与…对比,和…形成对照
vi. (with)形成对照 
n. 对照,对比,差异

contravene

vt. 违反,触犯

control

v. 控制,支配
n. 控制,支配

telecontrol

n. 遥控