-acu-

尖,酸(词根)
acuate
[ˈækjuˌeit]

adj. 尖的,锐利的

acuity
[əˈkjuiti]

n. 尖锐,(疾病的)剧烈,(视力、才智等的)敏锐  

aculeate

adj. 有刺的,一针见血的 

acumen
[əˈkju:mən]

n. 敏锐,聪明 

acupuncture
[ˈækjuˌpʌŋktʃə]

n. 针刺疗法
v. 施行针刺疗法

acute
[əˈkju:t]

adj. 尖的,尖锐的,敏感的,剧烈的,锐角的

acutely
[əˈkju:tli]

adv. 尖锐地,剧烈地