-ician

名词词尾,对某领域熟悉的人
academician
[əˌkædəˈmiʃən]

n. 学会会员,院士

electrician
[ˌilekˈtriʃn]

n. 电工,电气技师

geometrician

n. 几何学者,几何学家  

linguistician

n. 语言学家

logician

n. 逻辑学家  

mechanician

n. 技师;机械学家;技工

mortician

n. [美]承办殡葬者;殡仪业者

musician

n. 音乐家,乐师  

optician

n. 光学仪器商;眼镜商;眼镜[光学仪器]制造者

pediatrician

n. 小儿科医师

physician

n. 医生,内科医生

politician

n. 从政者,政治家;政客,见风使舵者  

statistician

n. 统计学家,统计员(=statist)

technician

n. 技术员,技师,技工