-ier

名词词尾:人或物
barrier
[ˈbæriə]

n. 栅栏,屏障,障碍(物)

brazier
[ˈbreizjə]

n. 火盆,黄铜匠   

brigadier
[ˌbriɡəˈdiə]

n. 旅长 

carrier
[ˈkæriə]

n. 搬运人,载体,载物架;运输工具;带菌者

cashier
[kæˈʃiə]

n. 收银员,出纳员

courier

n. 信使,急件递送人

crozier
[ˈkrəuʒə]

n. 牧杖,权杖 
= crosier    

financier
[faiˈnænsiə]

n. 财政家,金融家

frontier
[ˈfrʌntiə(r)]

n. 边境,国境;尖端,新领域

glacier
[ˈɡlæsjə]

n. 冰河,冰川 

haulier
[ˈhɔ:liə]

n. 拖曳者,货运马车夫 
= hauler[英]  

pannier

n. 箩,筐,背篓,撑裙

premier

adj. 第一的,首要的
n. 总理

soldier

n. 士兵,军人

soldiery

n. 军人