-en

形容词词尾,制(质)的
brazen

adj. 黄铜制的,厚颜无耻的

earthen

adj. 泥土做的;陶制的

earthenware

n. 陶器

linen

n. 亚麻制品,亚麻布
adj. 亚麻布制的

rotten

adj. 腐烂的,腐朽的;道德败坏的,极坏的,极讨厌的 

wooden

adj. 木制的;(喻)呆笨的