-i

名词或形容词词尾:近东或中东地区某国(地)的,某国(地)人(的),某类人,某语言,名词复数词尾
acrocarpi
[ˌækrəˈkɑ:pai]

n. 顶上子实体的植物,茎端结实的植物 

anthropophagi
[ˌænθrəuˈpɔfəgai]

n. 食人族,食人肉者 
单复数相同 

Bengali
[beŋˈɡɔ:li]

n. 孟加拉人,孟加拉国民,孟加拉语 
adj. 孟加拉人的,孟加拉语的   

Hindustani
[ˌhinduˈstɑ:ni]

adj. 印度斯坦的,印度斯坦人的 

n. 印度斯坦语 

Iraki
[iˈrɑ:ki]

adj. 伊拉克的 
n. 伊拉克人 
=Iraqi 

Pakistani
[ˌpɑ:kisˈtɑ:ni]

adj. 巴基斯坦的 

n. 巴基斯坦人   

Punjabi
[pʌnˈdʒɑ:bi]

n. 旁遮普人,旁遮普语 
adj. 旁遮普的,旁遮普人的,旁遮普语的 
= Panjabi 

timpani

n. 定音鼓