-itious

形容词词尾
adventitious
[ˌædvenˈtiʃəs]

adj. 偶然的,非计划中的 

expeditious
[ˌekspəˈdiʃəs]

adj. 迅速进行的,快速完成的 

factitious
[fækˈtiʃəs]

adj. 人工的,人为的;做作的,虚伪的;虚假的,不自然的 

fictitious
[fikˈtiʃəs]

adj. 假的,虚构的,编造的,假设的,假装的

nutritious
[nju:ˈtriʃəs]

adj. 有营养成分的,营养的