-ulous

形容词词尾
acidulous
[əˈsidʒələs]

adj. 微酸的;带酸味的;尖酸刻薄的,有讽刺意味的 

bibulous

adj. <幽,夸张>嗜酒的;吸水的,吸潮的   

credulous

adj. 轻信(他人)的

fabulous

adj. 神话般的,难以置信的,相当棒的

garrulous

adj. 饶舌的,多嘴的,话多的;喜欢讲话的  

globulous

adj. 球状的,球形的  

incredulous

adj. 不轻信(他人)的

miraculous

adj. 奇迹般的,不可思议的  

pendulous

adj. 吊着的,下[悬]垂的;摇摆不定的,未决定的

querulous

adj. 爱抱怨的,爱发牢骚的,易发脾气的,吹毛求疵的 

tremulous

adj. 发抖的,震颤的