-pli-

充满
accomplish
[əˈkʌmpliʃ]

vt. 完成(任务),到达(目的),实现(计划、诺言等)

accomplishment
[əˈkɔmpliʃmənt]

n. 完成,实现;技能,(社交上的)才艺;成绩,成就,完成的工作

compliance

n. 服从,听从,顺从

compliancy
[kəmˈplaiənsi]

n. 依从,顺从
=compliance

compliant

adj. 遵从的,依从的,顺从的,屈从的

compliment

n. 赞美(话),恭维(话);向送礼以表示敬意
vt. 表扬;恭维